Регистрация на марка, промишлен дизайн и патент

 

Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и се използва за отличаване на стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на друго на пазара. Марката е знак способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Марките могат да бъдат:

·        търговска марка

·        марка за услуги

·        колективна

·        сертификатна

Тя е свидетелство за произхода им и гаранция за тяхното качество. Търговската марка не е само юридическо право, тя има и икономическa стойност. С нея се разпознава компанията, продукта или услугата. Най-голямото и предимство е че може да си използва за търговски цели, като се предоставя за ползване или прехвърля на други лица чрез лицензиране, продажба, франчайзинг или дарение

 

Национална регистрация

 

Заявители на марка могат да бъдат както българските физически и юридически лица, така и чуждестранните физически и юридически лица. Българският закон не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да регистрира марката.

 

Регистрация на марка на Общността (Community Trade Mark  - CTM)

 

Регистрацията се извършва с процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Регистрацията на търговска марка едновременно на територията на всички страни от Европейския съюз, включително и България излиза значително по-евтино поради опростената процедура, в сравнение с разходите за регистрация на марката поотделно за всяка страна от ЕС. Марката на Общността е валидна за цялата територия на ЕС. Тя допълва националните системи за защита на марките, като запазва всички съществуващи по-ранни права.

 

Промишлен дизайн


Дизайн е видимият външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.
Срокът на действие на регистрирания дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде подновяван три пъти по 5 години.

Регистрацията на дизайн едновременно на територията на всички страни от Европейския съюз, включително и България. Тя се извършва с пред патентното ведомството на Европейския съюз.

 

Патенти

 

Патентът е защитен документ, предоставящ изключителни права за неговия собственик за създадено изобретение или полезен модел. Патентоспособното изобретение е техническо решение, което има световна новост, изобретателско равнище и е промишлено приложимо. Полезният модел е обект с конструктивно-технически особености, отнасящи се до усъвършенстване на конструкцията, формата или пространственото съчетаване на изделия, устройства или техни части, който обект е нов и промишлено приложим. Издаденият патент има срок на действие 20 години от датата на подаване на заявката.
 

Услуги които предлагаме:

 

 • Патентни заявки – в Българското патентно ведомство и Европейското патентно ведомство

 • Български и международни заявки за търговски марки и промишлен дизайн

 • Заявки за марки и дизайн на Европейската общност

 • Български и международни заявки за географски означения

 • Процедури по заличаване - патенти, търговски марки, промишлен дизайн, географски означения

 • Становища относно нарушаване на права на интелектуална собственост и съществуването на права на интелектуална собственост

 • Лицензионни договори - съставяне и  вписване на лицензионни договори

 • Проучвания

 • Прехвъляне на права

 • Консултации

 • Подновяване на регистрация на марка и дизайн в Българското патентно ведомство и Европейското патентно ведомство

 • Административни и Съдебни спорове

 

Изпратете ни данни за марката, дизайна или патента, който желаете да регистрирате, след което ще Ви изготвим подробна оферта като опишем в нея всички разходи по регистрацията.